การใช้ประโยชน์ไม้กลายเป็นหินในชีวิตประจำวันของคนชนบท