รูปแบบการจัดเรียงตัวของเซลล์เนื้อไม้
ใช้ในการจำแนกชนิดของไม้กลายเป็นหิน