ลักษณะของเสี้ยนที่ปรากฎอยู่ชัดในเนื้อ
ของไม้กลายเป็นหินวงศ์ปาล์ม