ไม้กลายเป็นหินเนื้ออัญมณีของกลุ่มพืชดอกยุคควอเทอร์นารี
จากจังหวัดนครราชสีมา