ไม้กลายเป็นหินกลุ่มพืชดอกยุคควอเทอร์นารี
จากจังหวัดขอนแก่น