ลักษณะวงปีที่ยังปรากฏในเนื้อของไม้กลายเป็นหินกลุ่มมะค่า