Back to Top

การประกวดแข่งขัน

พิมพ์ พิมพ์

การประกวดแข่งขัน

ในงานมหกรรมจีโอพาร์คและฟอสซิล (Geopark and Fossil Festival 2023)

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2566

ณ เวทีกิจกรรม  โคราชฮอลล์  ชั้น 4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา

วันที่ 8 มิถุนายน 2566
เวลา การประกวดแข่งขัน  
15.00 - 18.00 น. การประกวดการแต่งกายแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์
ด้วยแนวคิดจีโอพาร์คและฟอสซิล Creative Fashion : Geopark & Fossil Cosplay
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 
11.00 - 13.00 น. การแข่งขัน “สร้างของเล่น...จนเป็นเรื่อง จากฟอสซิลดินแดนอีสาน” (Toy Story of Isan Fossil)
15.00 - 18.00 น. การแข่งขัน “สุดยอดอาหารจากดินแดนจีโอพาร์คและพื้นที่การอนุรักษ์ทางธรรมชาติ”
วันที่ 10 มิถุนายน 2566
10.00 - 12.00 น. การแข่งขัน “สุดยอดไอเดีย...ผลิตภัณฑ์ชุมชนจีโอพาร์คโกกรีน” (Geo Product Go Green)
13.00 - 15.30 น.  การแข่งขันตอบคำถาม “TOP FAN!! : Khorat Fossil”ระดับมัธยมศึกษา
15.30 - 18.00 น. การแข่งขันตอบคำถาม “TOP FAN!! : Thailand Geopark” ระดับมัธยมศึกษา