Back to Top

Registration

พิมพ์ พิมพ์

Registration

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ  / Registration form

การประชุมทางวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Geoparks Network Symposium)

ระหว่างวันที่  8 - 9 มิถุนายน 2566

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และโรงแรมเซ็นทารา โคราช จังหวัดนครราชสีมา