วันพุธ, 29 กันยายน 2564

สถิตินักท่องเที่ยว

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวตามปีงบประมาณ

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2564  
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2563   
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2562
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2561
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2560
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2559
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2558
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2557
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2556
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2555
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2554
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2553
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2552
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2551
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2550
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ  2549
สรุปสถิติจำนวนนักท่องเที่ยว งบประมาณปี 2547 - 2564