แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
   
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 - 2567  
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 - 2566
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 - 2561
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 - 2561