วันพุธ, 07 มิถุนายน 2566
0
0

5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมประเมินโคราชจีโอพาร์ค

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการ

เตรียมความพร้อมรับการประเมิน โคราชจีโอพาร์คสู่ระดับโลกของยูเนสโก

(UNESCO Global Geopark) ครั้งที่ 1/2563

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โคราชจีโอพาร์คสู่ระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) ครั้งที่ 1/2563 โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย เป็นประธานการประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการดำเนินงานขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมาที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโคราชจีโอพาร์คสู่ระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และมีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษา อำนวยการ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางสถาบันจึงได้จัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลที่มาและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของโคราชจีโอพาร์ค และพิจารณาประเด็นส่งเสริม สนับสนุนโคราชจีโอพาร์คจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินโคราชจีโอพาร์คสู่ระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) จากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่แต่งตั้งโดยยูเนสโก ประมาณเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2563 การขับเคลื่อนโคราชจีโอพาร์คเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มุ่งเน้นเป็นผู้นำการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน รวมถึงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ที่มุ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย การเรียนรู้และบริการวิชาการด้านบรรพชีวินในระดับชาติและนานาชาติ  และจะเป็นศูนย์กลางการบริหารอุทยานธรณีโคราชระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO GLOBAL GEOPARK) 

                           
 

 

   
         
   

196405
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
203
401
1144
193019
2094
9593
196405

Your IP: 44.200.145.223
2023-06-07 13:54