วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

พนักงานทั่วไป

นายบุญธรรม รวมดอน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายเจริญ แพปรุ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบุญชิด สินใหม่
พนักงานรักษาความปลอดภัย
     
     
นางสาวพยอม ใสใหม่
พนักงานทำความสะอาด
นางลำไพ โหราฤทธิ์
พนักงานทำความสะอาด
นางทองพูน  นาคใหม่
พนักงานทำความสะอาด
     
     
 นางทองม้วน  มาบจะบก
พนักงานทำความสะอาด
นางดำรงค์ คนคม
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์
นายสุริพล ปราบจะนด
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์
     
 
นายเอกรัฐ คเชนทรชาติ
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์
นายวิตร์ รักมิตร
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ 
นายผล เสือสูงเนิน
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์
     
     
 นายสุธน รวมดอน
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ 
นายสุธี รวมดอน
พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์