วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

     
นางลาวัลย์ ตอสกุล
(หัวหน้าหน่วยมัคคุเทศก์)
น.ส.นฤมล ลายหมื่นไว 
มัคคุเทศก์
น.ส.ชลธิชา ลายหมื่นไว 
มัคคุเทศก์
     
 
น.ส.ยุพาภรณ์ เปล้ากระโทก
มัคคุเทศก์
นายสุรเชษฐ์  เอิบสำโรง
มัคคุเทศก์
 
     
   งานนิทรรศการ  
   
  น.ส.สุภัทรา บุญลำพู
นักวิชาการช่างศิลป์