วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

     
นางลาวัลย์ ตอสกุล
(หัวหน้าหน่วยมัคคุเทศก์)
น.ส.ยุพาภรณ์ เปล้ากระโทก
มัคคุเทศก์
นายสุรเชษฐ์  เอิบสำโรง
มัคคุเทศก์
     
     
   งานนิทรรศการ  
   
  น.ส.สุภัทรา บุญลำพู
นักวิชาการช่างศิลป์