วันเสาร์, 01 เมษายน 2566

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ

   
น.ส.วรางคณา นามแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    นางนันทนา กุลพฤทธิ์เมธา
นักวิชาการพัสดุ
  น.ส.ปิยวดี พิพัฒน์วัชรา
นักวิชาการพัสดุ 
         
     
 น.ส.นุชนารถ จันทร์พิทักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
  นางอรวรรณ จรปรุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นักวิชาการเงินและบัญชี    
         
         
  น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา
นักประชาสัมพันธ์
  น.ส.ธิภัทร์ ธรรมโชติ 
นักวิเทศสัมพันธ์
  นางฟ้าสาง สาอุตม์
พนักงานธุรการ
         
     
น.ส.นัทภร อาษาสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นายสมเกียรติ สิบพลกรัง
ช่างไฟฟ้า
  นายสุพจน์ สีสังบุญ
พนักงานขับรถยนต์
         
         
 
ช่างเทคนิค
  น.ส.สัมพันธ์ คเชนทร์ชาติ
พนักงานขายบัตรเข้าชม
  น.ส.จีรนันท์ แช่มพุดซา
พนักงานขายของที่ระลึก