วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ

   
นางนันทนา กุลพฤทธิ์เมธา
นักวิชาการพัสดุ
  น.ส.ปิยวดี พิพัฒน์วัชรา
นักวิชาการพัสดุ  
  น.ส.นุชนารถ จันทร์พิทักษ์
นักจัดการงานทั่วไป 
         
   
 นางอรวรรณ จรปรุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  น.ส.ช่อผกา สุวรรณโอภาศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี    
  น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา
นักประชาสัมพันธ์
         
       
 น.ส.กฤตยาภัทร สุขสุทธิ์
นักวิเทศสัมพันธ์
  นางฟ้าสาง สาอุตม์
พนักงานธุรการ
  น.ส.นัทภร อาษาสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
         
     
น.ส.ศิริพร เพ็ญใหม่
พนักงานธุรการ
  นายสมเกียรติ สิบพลกรัง
ช่างไฟฟ้า
  นายพิศณุ กุลพฤทธิ์เมธา
ช่างเทคนิค
         
       
นายสุพจน์ สีสังบุญ
พนักงานขับรถยนต์
   น.ส.สัมพันธ์ คเชนทร์ชาติ
พนักงานขายบัตรเข้าชม
  น.ส.จีรนันท์ แช่มพุดซา
พนักงานขายของที่ระลึก