วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ

   
นางนันทนา กุลพฤทธิ์เมธา
นักวิชาการพัสดุ
  น.ส.ปิยวดี พิพัฒน์วัชรา
นักวิชาการพัสดุ  
  น.ส.นุชนารถ จันทร์พิทักษ์
นักจัดการงานทั่วไป 
         
   
 นางอรวรรณ จรปรุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  น.ส.ช่อผกา สุวรรณโอภาศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี    
  น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา
นักประชาสัมพันธ์
         
         
  
นักวิเทศสัมพันธ์
  นางฟ้าสาง สาอุตม์
พนักงานธุรการ
  น.ส.นัทภร อาษาสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
         
     
นายสุพจน์ สีสังบุญ
พนักงานขับรถยนต์
  นายสมเกียรติ สิบพลกรัง
ช่างไฟฟ้า
  นายพิศณุ กุลพฤทธิ์เมธา
ช่างเทคนิค
         
         
 น.ส.สัมพันธ์ คเชนทร์ชาติ
พนักงานขายบัตรเข้าชม
  น.ส.จีรนันท์ แช่มพุดซา
พนักงานขายของที่ระลึก