วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

   
  ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
รองผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
     
 
ดร.วิภานุ รักใหม่
อาจารย์/นักวิจัย
 Dr. Paul J. Grote
อาจารย์/นักวิจัย 
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
อาจารย์/นักวิจัย  
     
 
 ผศ.ดร.จรูญ ด้วงกระยอม
อาจารย์/นักวิจัย
น.ส.กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์
นักธรณีวิทยา 
น.ส.สุพรรณี ป่าด้าว
นักวิชาการศึกษา 
     
     
  นางนันทิดา ยุ่นกระโทก
นักวิทยาศาสตร์ 
 น.ส.ปาริชาต กรวยนอก
ผู้ช่วยนักวิจัย
นายประภาส จันทร์สม
นักวิชาการช่างศิลป์ 
     
     
 น.ส.วนิดา คอนจอหอ
นักวิชาการช่างศิลป์
น.ส.มยุรี ยศกลาง
นักวิชาการช่างศิลป์