วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการอำนวยการสถาบัน

คณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

   
  ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
 
     
ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย
กรรมการ
นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
     
 นายสุเมธ อำภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
นายมนตรี ปิยากูล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
ผศ.ดร.ณัฏฐินี  ทองดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ 
     
   
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
 ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล
ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
กรรมการและเลขานุการ