วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

คณะกรรมการอำนวยการสถาบัน

 

   
  ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
 
     
 
รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และพัฒนาท้องถิ่น

กรรมการ
ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
     
 นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
นางภาวนา ประจิตต์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ 
     
   
ผศ.ดร.จรูญ ด้วงกระยอม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
กรรมการ
 ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี
ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
กรรมการและเลขานุการ