วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

คณะกรรมการประจำสถาบัน

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

   
  ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
ประธานกรรมการ
 
     
 
ผศ.ธีระ วรรธนะปกรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิริยะ วัชจิตพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.นารีรัตน์ บุญไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 
 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
กรรมการ
นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล
กรรมการ