วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

คณะกรรมการประจำสถาบัน

 

     
  ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี
ประธานกรรมการ
 
     
 
ผศ.ธีระ วรรธนะปกรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนตรี  ปิยากูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 
นางสาวขวัญอิสรา  ภูมิศิริไพบูลย์
กรรมการ
นางสาววรางคณา  นามแสง
กรรมการและเลขานุการ