วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการบริหาร

   
  ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
ผู้อำนวยการ
 
     
ผศ.ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร
รองผอ.ฝ่ายบริหาร
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
รองผอ.ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
รองผอ.ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์