วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

มาสคอต

มาสคอต (mascot) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

 พี่ไม้หิน

 

พี่พลายจอบ

     

 

พี่ฟันแหลม