วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารกิจกรรม

IMAGE 10 มกราคม 2563 สถาบันสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี... Read More...
IMAGE 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

บุคลากรสถาบันเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark ... Read More...
IMAGE 16-17 มีนาคม 2563 สถาบันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... Read More...
IMAGE 17 มกราคม 2563 สถาบันจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ   วันศุกร์ที่ 17... Read More...
IMAGE 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันให้คำปรึกษาการเปรียบเทียบซากดึกดำบรรพ์เต่า

ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ... Read More...
IMAGE 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมมือกับทางคณะนักวิจัยจาก Museum of natural and environmental... Read More...
IMAGE 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมประเมินโคราชจีโอพาร์ค

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ... Read More...

16-17 มีนาคม 2563 สถาบันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 - 2566 

และแผนธุรกิจของสถาบัน 

 

 

ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 - 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2563 และแผนธุรกิจของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานของสถาบัน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต โดยมีวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์   ประธานหลักสูตร บธ.บ. (การตลาด) ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) อาจารย์ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)  รวมถึง นายฐาปนะ แสงวีสูตร และนางสาวชุติมา ปั้นนอก ผู้ช่วยวิทยากร มาให้ความรู้ ช่วยให้สถาบันจัดทำคู่มือแผนธุรกิจได้สำเร็จและนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต