วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารกิจกรรม

IMAGE 10 มกราคม 2563 สถาบันสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี... Read More...
IMAGE 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

บุคลากรสถาบันเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark ... Read More...
IMAGE 16-17 มีนาคม 2563 สถาบันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... Read More...
IMAGE 17 มกราคม 2563 สถาบันจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ   วันศุกร์ที่ 17... Read More...
IMAGE 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันให้คำปรึกษาการเปรียบเทียบซากดึกดำบรรพ์เต่า

ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ... Read More...
IMAGE 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมมือกับทางคณะนักวิจัยจาก Museum of natural and environmental... Read More...
IMAGE 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมประเมินโคราชจีโอพาร์ค

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ... Read More...

17 มีนาคม 2563 การประชุมเตรียมรับการประเมินจีโอพาร์คโลก

การประชุมระดับอำเภอและท้องถิ่นเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นจีโอพาร์คโลกโดยยูเนสโก

 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีการประชุมระดับอำเภอและท้องถิ่น เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นจีโอพาร์คโลกโดยยูเนสโก โดยผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้บริหารอุทยานธรณีโคราช ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ดร.จรูญ ด้วงกระยอม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโคราชจีโอพาร์คเป็นจีโอพาร์คโลกยูเนสโกของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมคณะผู้บริหารสถาบันรายงานต่อที่ประชุมในประเด็นกิจกรรมที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ดำเนินการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช ความก้าวหน้าและผลการแจ้งความจำนงไปยังคณะรัฐมนตรีและยูเนสโก กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่แต่งตั้งโดยยูเนสโก เพื่อการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก (พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2563) รวมถึงการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชจากจังหวัด และการขับเคลื่อนดำเนินงานอุทยานธรณีโคราชในแต่ละอำเภอ ซึ่งทุกภาคส่วนได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างมาก การขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชเป็นการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมาที่ว่า “โคราชเมืองน่าอยู่มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”  ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน และเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มุ่งเน้นเป็นผู้นำการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ที่มุ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย การเรียนรู้และบริการวิชาการด้านบรรพชีวินในระดับชาติและนานาชาติ  และจะเป็นศูนย์กลางการบริหารอุทยานธรณีโคราชระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO GLOBAL GEOPARK)