วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารกิจกรรม

IMAGE 10 มกราคม 2563 สถาบันสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี... Read More...
IMAGE 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

บุคลากรสถาบันเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark ... Read More...
IMAGE 16-17 มีนาคม 2563 สถาบันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... Read More...
IMAGE 17 มกราคม 2563 สถาบันจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ   วันศุกร์ที่ 17... Read More...
IMAGE 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันให้คำปรึกษาการเปรียบเทียบซากดึกดำบรรพ์เต่า

ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ... Read More...
IMAGE 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมมือกับทางคณะนักวิจัยจาก Museum of natural and environmental... Read More...
IMAGE 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมประเมินโคราชจีโอพาร์ค

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ... Read More...

14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

บุคลากรสถาบันเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark

ภายใต้หัวข้อจีโอพาร์คโลกและการดำเนินงานโคราชจีโอพาร์ค

    

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ โดย ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการ และดร.จรูญ ด้วงกระยอม เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Khorat Geopark ภายใต้หัวข้อจีโอพาร์คโลกและการดำเนินงานโคราชจีโอพาร์ค โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จำนวน 208 คน นำโดยนายสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสุนันท์ คำกอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง และคณะ ร่วมกันระดมความคิด กิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้โคราชจีโอพาร์ค สู่การนำไปใช้ในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาได้มีนโยบายให้การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดในการเข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยจีโอพาร์ค เป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และนำเสนอทางเลือกการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย